Naloga vrtcev je nuditi pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja.

Dejavnost zavoda je:

P 85.100 Predšolska vzgoja

Zavod opravlja javnoveljavne programe za predšolske otroke. Javnoveljavni programi za predšolske otroke se sprejemajo na način in po postopku, določenim z zakonom. Zavod izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke od 11. meseca starosti do vstopa v osnovno šolo, vključno s pripravo na šolo, ter vzgojo in varstvo predšolskih otrok z motnjami v razvoju v skladu z zakonom. Zavod lahko organizira tudi vzgojo in varstvo otrok v varstvenih družinah ter občasno varovanje otrok na domu, v skladu z zakonom.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu in s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti. Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.