Main menu

Glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen, opravlja znotraj javne službe naslednje naloge:

– varuje premično in živo kulturno dediščino, ohranja materialne in vsebinske lastnosti predmetov, skupin predmetov oziroma objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrbi za njihovo celovitost in neokrnjenost,

– zagotavlja javno dostopnost kulturne dediščine ter omogoča njeno proučevanje in raziskovanje,

– skrbi za uveljavljanje in razvoj kulturne dediščine,

– evidentira, zbira, hrani, dokumentira, raziskuje, inventarizira, predstavlja in popularizira kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva javnega zavoda,

– varuje, konzervira, restavrira in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom javnega zavoda,

– aktivno sodeluje na področju znanstvenega in kulturnega sodelovanja z drugimi muzeji ter raziskovalnimi ustanovami,

– razvija vlogo osrednjega muzeja za področje železarstva in planinstva, da bo prevzel ustrezne naloge v sodelovanju z muzejskimi partnerji in uporabniki,

– posreduje podatke o premični kulturni dediščini s področja zgodovine tehnike in železarstva, zgodovine planinstva in naravne, etnološke ter zgodovinske dediščine v register dediščine in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,

– predstavlja mestno in krajevno kulturno zgodovino celotne gornjesavske regije ter skrbi za njuno zbiranje in raziskovanje,

– pripravlja in izvaja pedagoško-andragoške programe in sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami,

– na podlagi zbiralne politike dokumentira in digitalizira premično in nematerialno dediščino,

– omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno oviranim osebam,

– poleg stalne razstave vsaj enkrat letno pripravi študijske razstave iz svojih zbirk, pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi muzeji ter drugimi ustanovami,

– povezuje se s slovenskimi ustanovami v zamejstvu in po svetu, skrbi za načrtno varovanje in hranjenje kulturne dediščine v skladu s poslanstvom in zbiralno politiko muzeja,

– povezuje se z drugimi muzeji na področju restavratorsko-konservatorske dejavnosti,

– vodi interno strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti,

– izvaja arhivsko dejavnost nad gradivom, ki ga hrani, ter zagotavlja javno službo uporabnikom arhivskega gradiva in fotografskega gradiva,

– izvaja galerijsko in razstavno dejavnost,

– izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja, ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti javnega zavoda,

– upravlja z nepremičninami, ki tvorijo javno infrastrukturo na področju kulture, v skladu s pogodbo, ki jo sklene z ustanoviteljicama oziroma pristojnim ministrstvom.

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:

– načrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s poslanstvom muzeja,

– evidentira premično kulturno dediščino po standardih UNESCO (Object ID) v skladu s poslanstvom muzeja,

– organizira in izvaja kongresne, protokolarne, izobraževalne, družabne in druge prireditve v prostorih javnega zavoda,

– organizira in izvaja razne oblike izobraževanja (tečaji, seminarji, umetniške delavnice ipd.) s področja dejavnosti oziroma kulture in umetnosti,

– oddaja prostore in tehnično opremo za izvedbo vseh vrst prireditev,

– založništvo publikacij vseh vrst, povezanih z dejavnostjo javnega zavoda,

– prodaja publikacij vseh vrst, likovnih del, replik eksponatov, izdelkov domače in umetne obrti, informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in DVD, spominkov ipd., zlasti s tematiko s področja naravne in kulturne dediščine,

– izvaja gostinske storitve za obiskovalce razstav in drugih kulturnih prireditev ter za zaposlene,

– opravlja druge naloge v soglasju z občinama soustanoviteljicama.