Zavod za šport je javni zavod, ki je ustanovljen za opravljanje administrativnega, tehničnega strokovnega, organizacijskega in drugega dela.

Zavod ima naslednje pristojnosti:

- izvajanje letnih športnih programov občine Kočevje

- spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov,

- dajanje pobud in predlogov ustanoviteljem za izboljšanje stanja v športu,

- priprava strokovnih gradiv za ustanovitelje,

- opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za potrebe osrednje

športne zveze,

- sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine,

- sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami

- dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa,

- sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami,

- načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,

- upravljanje z javnimi športnimi objekti, ki niso izročeni v upravljanje društvom ali krajevnim skupnostim

- sodelovanje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov

- organiziranje in izvajanje komercialnih programov na področju špotra,

- zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu