Povezava do zakonodaje Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o glasbenih šolah

Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah

Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole

Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole

Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli

Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole

Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah

Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razpona plačnih razredov