Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o gimnazijah

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Pravilnik o normativih in standardih v dijaških domovih

Pravilnik o bivanju v dijaških domovih

Sklep o vzgojnem programu za dijaške domove

Sklep o sofinanciranju plačil staršev