Dijaški dom je ustanovljen za zagotavljanje nastanitve dijakov in izvajanje vzgojnega programa za dijake. Zavod zagotavlja nastanitev in druge bivalne pogoje tudi za študente višjih strokovnih šol in študente visokošolskih zavodov, sprejete v dijaški dom v skladu s predpisi o bivanju v dijaških domovih oziroma predpisi o bivanju študentov v študentskih domovih, lahko pa izvaja tudi nastanitve drugih oseb za določen čas v skladu s predpisi. Temeljni namen delovanja dijaškega doma je zagotavljanje urejenih življenjskih in učnih pogojev ter uspešna vzgoja dijakov, ki zaradi šolanja začasno bivajo izven domačega okolja v skladu z vzgojnim programom za dijaške domove, upoštevajoč ustavno opredeljene človekove oziroma otrokove pravice in svoboščine oziroma sodobne splošno-človeške vrednote sobivanja v skupnostih.
Naloge dijaškega doma so:
– zagotavljati bivanje in vzgojo dijakov v času bivanja v njem v skladu s standardi bivanja in vzgojnim programom,
– določiti pogoje sprejema in bivanja, organiziranost in način dela in jih predstaviti zainteresirani javnosti,
– določiti domska pravila in
– sodelovati s šolo, v kateri se dijak izobražuje, in starši dijaka.

Dejavnost dijaškega doma po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):
I/55.900 - dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
R/91.011 - dejavnost knjižnic.