Organi javnega zavoda
- svet zavoda
- direktor zavoda 
- kolegij 
- komisija za kakovost in razvoj

Organi srednje šole za prehrano in živilstvo
- ravnatelj
- pomočnik ravnatelja
- učiteljski zbor
- programski učiteljski zbor
- razrednik
- strokovni aktivi
- pritožbena komisija
- komisija za kakovost srednješolskega izobraževanja
- svet staršev

Organi višje strokovne šole
- ravnatelj
- vodja programskega področja
- strateški svet
- predavateljski zbor
- strokovni aktivi
- študijska komisija
- komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti