Izobraževalni center Piramida Maribor opravlja srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje ter višješolsko strokovno izobraževanje.

Srednja šola za prehrano in živilstvo opravlja izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe. Poklicno in strokovno izobraževanje ima nalogo, da: 
– na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje, spretnosti in poklicne zmožnosti, ki so potrebne za opravljanje poklica in za nadaljnje izobraževanje,
– spodbuja vseživljenjsko učenje,
– izobražuje za trajnostni razvoj,
– razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje,
– razvija sposobnost za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, pa tudi v italijanskem oziroma v madžarskem jeziku,
– spodbuja zavest o integriteti posameznika,
– razvija zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti in védenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
– vzgaja za odgovorno varovanje svobode, za strpno in miroljubno sožitje ter spoštovanje soljudi,
– razvija in ohranja lastne kulturne tradicije in seznanja z drugimi kulturami in civilizacijami,
– omogoča vključevanje v evropsko delitev dela,
– razvija pripravljenost za vzpostavljanje svobodne demokratične in socialno pravične države,
– vzbuja zavest odgovornosti za naravno okolje in lastno zdravje,
– razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka in državljana,
– razvija nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje.

Višja strokovna šola opravlja izobraževanje za pridobitev javnoveljavne višje strokovne izobrazbe. 
Višja strokovna šola opravlja naslednje naloge:
– na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje in spretnosti, potrebne za delo in za nadaljnje izobraževanje;
– razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka in državljana ali državljanke ;
– razvija in spodbuja zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti ter o integriteti posameznika ali posameznice ter razvija in ohranja kulturno tradicijo;
– razvija zavest o pripadnosti evropski kulturi in zgodovini in s tem omogoča mednarodno povezovanje;
– spodbuja vseživljenjsko izobraževanje;
– omogoča razvoj in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti;
– razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje;
– razvija sposobnosti za opravljanje nalog vodenja, načrtovanja in nadzora v delovnih procesih;
– omogoča pridobitev poklicnih kompetenc v skladu s poklicnim standardom.
– opravlja razvojne naloge na svojem strokovnem področju.

Dejavnost Izobraževalnega centra Piramida Maribor po standardni klasifikaciji dejavnosti: 
P/85.320 - srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P/85.421 - višješolsko izobraževanje
R/91.011 - dejavnost knjižnic