Sklep o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbene šole Radovljica

Spremembe in dopolnitve Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Glasbene šoleRadovljica z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja