Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv: Osnovna šola Stranje
Sedež: Zgornje Stranje 22
Pošta: 1242 Stahovica
Telefon: (01) 832 54 33
Fax: (01) 832 70 80
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ravnateljica javnega zavoda: Mateja Hari
Odgovorna uradna oseba: Mateja Hari
Datum prve objave kataloga: 14.04.2009
Datum zadnje spremembe kataloga: 3.07.2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-stranje.si/
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje - osnovna šola

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnateljaj, strokovni organi, svet staršev

Ravnateljica: Mateja Hari
Telefon: (01) 832 54 33
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pomočnica ravnateljice: Nina Maček
Telefon: (01) 832 54 33
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Svetovalna služba: ga. Sanja Klemenc in ga. Eva Plut
Telefon:(01) 832 54 33
E-pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Seznam notranjih organizacijskih enot:

1. Pdružnična šola Gozd
Naslov: Krivčevo 2, 1242 Stahovica
Telefon: (01) 832 52 35
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Mateja Hari, ravnateljica
Naslov: Zgornje Stranje 22, 1242 Stahovica
Telefon: (01) 832 54 33
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - osnovna šola

Predpisi lokalne skupnosti - Osnovna šola Stranje

Splošni akti javnega zavoda

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov zavoda

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

Sestanki sveta staršev

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

- letni delovni načrt

- pravila in drugi akti zavoda 

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1. Osnovna šola v upravnem postopku odloča o vpisu, prestopu, prešolanju, odložitvi šolanja, oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedi obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).

Normativna podlaga: 60.a člen Zakona o osnovni šoli

2. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 - Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc - osnovna šola

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke:

Kratek opis namena zbirke:

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

Dostop do zbirke:

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda:

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda

- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

- ustna zahteva

- preko telefona

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

- pisna zahteva po pošti

- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja