Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Vrtec Ledina
Sedež: Čufarjeva ulica 14
Pošta: 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 230 82 40
Faks: (01) 230 82 53
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ravnatelj: Lučka Postružin
Odgovorna uradna oseba: Lučka Postružin
Datum prve objave kataloga: 11.12.2008
Datum zadnje spremembe kataloga: 21.09.2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vrtec-ledina.si
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje - vrtec

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, strokovni organi, svet staršev
1. Ravnatelj: Lučka Postružin
Telefon: (01) 230 82 44

2. Pomočnik ravnatelja: Andreja Kuder
Telefon: (01) 230 82 45

3. Tajništvo: David Perovič
Telefon: (01) 230 82 40
Faks: (01) 230 82 53

4. Računovodstvo: 
Telefon: (01) 230 82 56

5. Knjigovodstvo: Marjana Poglajen
Telefon: (01) 230 82 48

6. Svetovalna služba:
- Natalija Kučiš-Nikolič, pedagoginja
Telefon: (01) 230 82 47
- Blanka Šiško
Telefon: (01) 620 47 34

7. Vodja prehrane in ZHR: Tatjana Jerič
Telefon: (01) 230 82 46

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Lučka Postružin
Naslov: Čufarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 230 82 44
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - vrtec

Predpisi lokalne skupnosti - Vrtec Ledina

Splošni akti javnega zavoda

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov zavoda

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

- pravila in drugi akti zavoda

- kurikulum za vrtce

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1. Vrtec - javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.

Normativna podlaga: 20.člen Zakona o vrtcih

2. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga:

21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 - Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc - vrtec

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Natalija Kučiš Nikolić, svetovalna delavka

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: -

Kratek opis namena zbirke: -

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: -

Dostop do zbirke: informatizirana zbirka je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda:

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda

- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

- ustna zahteva

- preko telefona

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

- pisna zahteva po pošti

- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

Delni dostop

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: -