Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv: Glasbena šola Sevnica
Naslov: Cesta na grad 22
Pošta: 8290 Sevnica
Telefon: (07) 81 41 640
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ravnatelj javnega zavoda: Katja Krnc
Odgovorna uradna oseba: Katja Krnc
Datum prve objave kataloga: 12.12.2023
Datum zadnje spremembe kataloga: 12.12.2023
Katalog je v elektronski obliki dostopen na spletnem naslovu: https://www.gs-sevnica.si/
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje - glasbena šola

Programi, ki ji šola izvaja: GLASBA (inštrument, petje), PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA.

Organi javnega zavoda: Svet šole, ravnatelj, strokovni organi (učiteljski zbor, strokovni aktivi), svet staršev.

Organigram GŠ Sevnica

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Dislocirani oddelek v Krmelju
Krmelj 104
8296 Krmelj

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Katja Krnc, ravnateljica
Naslov: Cesta na grad 22, 8290 Sevnica
Telefon: (07) 81 41 640
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - glasbena šola

Splošni akti javnega zavoda

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Dokumenti so dostopni v tajništvu (arhivu) oziroma na spletni strani šole.

Ustanovitveni akt in spremembi:
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica (Uradni list RS, št. 18/99 z dne 25. 3. 1999),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šola Sevnica (Uradni list RS, št. 29/07 z dne 30. 3. 2007),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica (Uradni list RS, št. 27/10 z dne 2. 4. 2010).
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 57/13 z dne 5. 7. 2013)

Interni akti:
- Odločba o vpisu v razvid Glasbene šole Sevnica
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
- Izjava o varnosti z oceno tveganja
- Požarni red
- Načrt požarne varnosti in ocena požarne ogroženosti
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
- Hišni red Glasbene šole Sevnica
- Načrt integritete
- Cenik prispevka staršev za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja
- Pravilnik o obratovalnem času, delovni obveznosti in evidentiranju delovnega čas
- Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov Glasbene šole Sevnica
- Poslovnik sveta šole
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o rednem letnem popisu
- Sklep o ustanovitvi šolskega sklada
- Kronika zavoda

Navedeni interni akti se nahajajo v arhivu šole.

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

- Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto

- Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu

- Finančni načrt zavoda za posamezno leto, Kadrovski načrt, Program dela

- Letno poročilo

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1.) Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.) Razpis za vpis v glasbeno šolo za posamezno šolsko leto

3.) Prijavno-sprejemni postopek za vpis v glasbeno šolo

4.) Vpis učencev v posamezno šolsko leto

5.) Postopek napredovanja zaposlenih v VIZ v nazive

6.) Postopek napredovanja zaposlenih v plačne razrede

7.) Imenovanje ravnatelja

8.) Volitve predstavnikov delavcev v svet šole

9.) Volitve predstavnikov v svet staršev

10.) Postopki, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka

11.) Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 - portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc - glasbena šola

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2.k Druge informacije javnega značaja

- Šolski koledar

- Šolska publikacija

- Druge informacije javnega značaja, podatki o pomembnejših dogodkih v zavodu in novicah glede delovanja zavoda so objavljeni na spletni strani zavoda.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

-za brskanje po naših spletnih straneh je potreben računalnik s katerimkoli novejšim brskalnikom (Microsof Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome …).

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- Vsak delovnik med 12.30 in 15. uro

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti

Formalna zahteva:
- zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja