Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Vrtec Litija

Sedež: Bevkova 1

Pošta: 1270 Litija

Telefon: (01) 8962 530

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ravnateljica: Liljana Plaskan, mag. managementa

Odgovorna uradna oseba: Liljana Plaskan, ravnateljica

Datum prve objave kataloga: 13. januar 2009

Datum zadnje spremembe kataloga: 11. januar 2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vrtec-litija.si/

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Vrtec Litija je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja. Vrtec Litija izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce.

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi, svet staršev

Organigram

Ravnatelj: Liljana Plaskan, mag. managementa

Telefon: (01) 8962 532

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pomočnik ravnatelja: Mateja Premk, dipl. vzgojiteljica

Telefon: (01) 8962 539

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pomočnik ravnatelja: Katja Hrastar Belšak, univ. dipl. pedagog

Telefon: (01) 8962 531

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Računovodja: Danica Kancilija, dipl. ekonomist

Telefon: (01) 8962 533

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Vrtec Litija deluje v devetih enotah, na desetih lokacijah

 1. Enota MEDVEDEK, Bevkova 1, 1270 Litija
  Telefon: (01) 8962 530

  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 2. dislocirana lokacija enote Medvedek – ZELENA HIŠA, Bevkova 18, 1270 Litija
  Telefon: (01) 8987 011
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 3. Enota RIBICA, Ljubljanska cesta 3, Litija
  Telefon: (05) 9334 943

  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 4. Enota NAJDIHOJCA, Cesta komandanta Staneta 8, 1270 Litija
  Telefon: (01) 8962 541
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 5. Enota GRIČEK, Partizanska pot 21 a, 1270 Litija
  Telefon: (01) 8962 542
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 6. Enota KEKEC, Sava 21, 1282 Sava
  Telefon: (01) 8974 127
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 7. Enota KRESNIČKA, Kresnice 26 a, 1281 Kresnice
  Telefon: (01) 8977 014
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 8. Enota JURČEK, Jevnica 54, 1281 Kresnice
  Telefon: (01) 5640 084
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 9. Enota SONČEK, Vače 24, 1252 Vače
  Telefon: (01) 8976 135
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 10. Enota TAČEK, Sp. Hotič 26, 1270 Litija
  Telefon: (01) 8989 052
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Liljana Plaskan, ravnateljica

Naslov: Bevkova 1, 1270 Litija

Telefon: (01) 8962 532

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.      

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - vrtec

Predpisi lokalne skupnosti – občina Litija

Predpisi EU

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

 • Kurikulum za vrtce
 • Letni delovni načrt vrtca
 • Finančni načrt vrtca
 • Poročilo letnega delovnega načrta

2.e Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1. Vrtec - javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.

Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

2. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija
 • Publikacija Vrtca Litija
 • Zloženka Prvič v vrtec
 • Zloženka Svetovalna služba Vrtca Litija

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Osebni dostop na sedežu zavoda: Bevkova 1, 1270 Litija v času uradnih ur, vsak delovnik od 7. do 14 ure.
 • Dostop po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Dostop preko telefona: (01) 8962 530
 • Na spletni strani zavoda: www.vrtec-litija.si

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij. Pri tem upoštevamo 16. in 17. člen Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Informacija o prostih mestih za otroke v vrtcu.
 • Informacija o možnosti vpisa in vključitve otroka v vrtec.
 • Informacija o plačilu vrtca.
  Informacija o možnosti zaposlitve. 
 • Informacija o poslovanju vrtca in posameznih enot.