Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv: Izobraževalni center Piramida Maribor
Sedež: Park mladih 3
Pošta: 2000 Maribor
Telefon: (02) 331 34 32
Faks: (02) 331 30 48
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Direktor javnega zavoda: Mulaosmanović Midhat
Odgovorna uradna oseba: Mulaosmanović Midhat
Datum prve objave kataloga: 26.03.2009
Datum zadnje spremembe kataloga: 14.10.2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.icp-mb.si
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje - Izobraževalni center Piramida Maribor

Organi javnega zavoda - Izobraževalni center Piramida Maribor

Direktor javnega zavoda: Mulaosmanović Midhat
Telefon: (02) 331 34 32
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ravnatelj srednje šole za prehrano in živilstvo: mag. Mulaosmanović Midhat
Telefon: (02) 320 86 10
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ravnatelj višje strokovne šole: mag. Nevenka Malek
Telefon: (02) 320 86 33
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodja MIC-a: Gregor Sok, mag.
E-pošta:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Seznam vseh izobraževalnih enot - Izobraževalni center Piramida Maribor

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: mag. Midhat Mulaosmanović
Naslov: Park mladih 3, 2000 Maribor
Telefon: (02) 331 34 32
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - Izobraževalni center Piramida Maribor

Predpisi lokalne skupnosti

Splošni akti javnega zavoda - Izobraževalni center Piramida Maribor

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov zavoda

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

- Letni delovni načrt Srednje šole za prehrano in živilstvo 2007/2008

- Poročilo o delu Srednje šole za prehrano in živilstvo 2007/2008

- Letni delovni načrt Srednje šole za prehrano in živilstvo 2008/2009

- Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta Izobraževalnega centra Piramida Maribor 2007/2008

- Poročilo o delu Višje strokovne šole 2007/2008

- Letni delovni načrt Višje strokovne šole 2008/2009

Pravila in drugi akti zavoda - Izobraževalni center Piramida Maribor

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1. Odločanje o vpisu v srednjo šolo

Normativna podlaga: 30. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Pravilnik o vpisu v srednje šole, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v srednje šole

2. Odločanje o vpisu v višjo strokovno šolo

Normativna podlaga: 30. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje

3. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 - Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc - Izobraževalni center Piramida Maribor

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke:

Kratek opis namena zbirke:

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

Dostop do zbirke:

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda:

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda

- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

- ustna zahteva

- preko telefona

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

- pisna zahteva po pošti

- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja