Main menu

Zdravstveni dom Brežice

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Zdravstveni dom Brežice
Sedež: Černelčeva cesta 8
Pošta: 8250 Brežice
Telefon: (07) 499 14 00
Fax: (07) 499 14 50
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Direktor javnega zavoda: Laktić Miroslav - v.d. direktorja
Odgovorna uradna oseba: Laktić Miroslav
Datum prve objave kataloga: 05.03.2009
Datum zadnje spremembe kataloga: 08.08.2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.zd-brezice.si/
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje - zdravstveni dom

Organi javnega zavoda: svet zavoda, direktor zavoda, strokovni svet zavoda

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot - Zdravstveni dom Brežice

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Laktić Miroslav
Naslov: Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
Telefon: (07) 499 14 00
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - zdravstveni dom

Predpisi lokalnih skupnosti - Zdravstveni dom Brežice

Splošni akti javnega zavoda

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov zavoda

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga:

21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 - Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.
Ime evidence: Zbirka podatkov s področja zdravstvenega varstva
Normativna podlaga: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
Opis in pogoji dostopa do evidence: V zbirki podatkov s področja zdravstvenega varstva se zbirajo osnovna medicinska dokumentacija o pacientih, ki jo uporabljajo izvajalci zdravstvenih storitev.
Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna

2.
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

3.
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke:

Kratek opis namena zbirke:

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

Dostop do zbirke:

2.k Druge informacije javnega značaja

Obvestila za paciente:

Čakalne dobe in ordinacijski čas:

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja: 2008

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda

- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

- ustna zahteva

- preko telefona

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

- pisna zahteva po pošti

- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: povezava

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja